EFFIE TÜRKİYE REKLAM ETKİNLİĞİ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ - 2014


Açıklama

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği, 2014 yılı itibarı ile her yıl tekrarlanmak üzere, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması düzenlemektedir. A.M.A. American Marketing Association (2011’e kadar) ve Effie Worldwide Inc. (2011 sonrası) izniyle yürütülen yarışmayla ilgili bilgiler ve kuralları aşağıda sunulmaktadır.


AMAÇ VE KAPSAM

Reklamın amacı markaların pazarlama hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Effie reklamın işlevini, pazarlama kaynaklarının etkili ve yararlı kullanımı olarak tanımlamakta ve desteklemektedir.

Bu bağlamda yarışmanın temel amacı, ticari etkinliği yüksek, sonuç getiren reklam ve pazarlama iletişim kampanyalarını seçerek ödüllendirmektir. Reklam, pazarlama hedeflerine ulaşmadaki katkısı ve rolüyle değerlendirilmektedir.

Yarışmaya katılan kampanyalar, etkili pazarlama programı kapsamındaki disiplinler olan pazar araştırması, stratejik planlama, medya, yaratıcılık ve iş yönetimini başarıyla birleştirmelidir. Yaratım, yönetim ve marka oluşturmada ajans ve reklamverenin ortak hedefe yönelik işbirliğini göstermelidir.

EFFIE 2015 YARIŞMA DÖNEMİ

Yarışmaya 01 Ocak 2014 - 20 Mart 2015 dönemi içinde yayınlanmış ulusal kampanyalar katılabilir. Katılan kampanyalar TV, basın, radyo, açıkhava, sinema, internet mecralarından en az birinde yayınlanmış olmalıdır. Ayrıca doğrudan pazarlama, satış promosyonu, satış noktası etkinlikleri, halkla ilişkiler gibi diğer iletişim çözümleri de içerilebilir.

KATILIM KOŞULLARI

 • Effie Türkiye çoklu katılım olanağı sağlamaktadır. Çoklu katılım hem iletişimdeki yakınsamanın, hem de fikri mülkiyetin sektörümüz için taşıdığı önemin altını çizmektedir. Başvuran Ana Ajansın ve Reklamveren’in yanısıra 6 ajansa kadar ulaşabilen, Katkıda Bulunan Ajanslar, Effie başvurusunda sahiplik iddiasında bulunabilir. Başvuran Ana Ajansın veya Katkıda Bulunan Ajansların her birinin yaratıcı, medya, doğrudan pazarlama, etkinlik, PR gibi alanlardan olması mümkündür. Başvuran Ana Ajansın kim olacağına ilişkin karar, Reklamveren’in mutabakatı ile oluşur.
 • Yarışma başvurusu, reklamveren ve reklam ajansınca ortaklaşa yapılır.
 • Katılım ücreti 1.750 TL + KDV’dir.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi 03.04.2015’dir.
 • Son başvuru tarihini aşan katılımcıların uzatılmış başvuru süresinde ödemesi gereken (08.04.2015’e kadar) katılım bedeli 1.900 TL + KDV olacaktır.
 • Aynı işin 2. Kategoriye başvuru katılım bedeli 1.100 TL + KDV’dir. Son başvuru tarihini aşan katılımcıların uzatılmış başvuru sürecinde 2. Kategoriye başvuru katılım bedeli 1.250 TL + KDV olacaktır. Aynı iş ikinci bir kategoride yarışırken başvuru dosyasında değişiklik yapıldığında bir uyarı notu ile durumu belirtmeniz rica olunur.
 • Katılım, belirtilen kategoriler için, yönetmelik ve katılım formunda ayrıntılarıyla açıklanan brief ve ekindeki reklam kampanyası ile yapılır.
 • Yarışmaya katılabilmek için, kampanyaların hedefleri açık ve net olarak tanımlanmalı; ulaşılan hedefler somut ve objektif verilerle desteklenmeli, araştırma sonuçlarının kaynağı belirtilmelidir.
 • Jüri katılımların doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu denetleme hakkına sahiptir.
 • Başvurularda tüm sorumluluk başvuran kuruluşa aittir. Reklam Özdenetim Kurulu tarafından yanıltıcı bulunarak değiştirilmesi veya yayınlanmaması gerektiği sonucuna varılmış reklamlar yarışmaya katılamaz. Kurul kararına uygun biçimde değiştirilerek yarışma dönemi içinde yayınlanmış reklamlar düzeltilmiş oldukları biçimde yarışmaya katılabilirler. Herhangi bir şikayet veya ortaya çıkması durumunda, söz konusu Kurul tarafından yanıltıcı bulunan reklamın ödülü geri alınır.
 • Katılımcıların İzinler Belgesini imzalayarak, ilgili yayın haklarını Effie Türkiye ile Effie Inc'e devretmesi istenecektir.
 • Başvuru sahiplerinin yarışma kurallarına titizlikle uymaları beklenir. Başvurunun diskalifiye olmasına neden olabilecek unsurlar 2015 Effie Kılavuzunda belirtilmektedir.

EFFIE ETKİLİLİK ENDEKSİ

Effie Etkililik Endeksi, dünya genelinde pazarlama iletişimi endüstrisinin en etkili ajanslarını, reklamverenlerini, markalarını ve pazarlama yöneticilerini saptamak amacıyla oluşturulmaktadır. Endeksin oluşumuna, dünya genelinde düzenlenen Effie yarışmalarında finalist olanlar ve ödül kazananlara ilişkin data temel teşkil etmektedir. Effie Türkiye Endeksine girebilmek için Ön Eleme aşamasını geçmiş olmak gerekmektedir. Ön Elemeyi geçen katılımcılardan Effie Etkililik Formunu doldurmaları istenecektir.

JÜRİ

 • Jüri Reklamcılar Derneği üyesi 4 reklamcı, Reklamverenler Derneği üyesi 4 reklamveren, 3 pazar araştırmacısı, 1 medya temsilcisi, iletişim veya işletme fakültelerini temsilen 4 öğretim görevlisi, 1 halkla ilişkiler uzmanı olmak üzere 17 kişiden oluşur.
 • Jüri başkanlığı, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği arasında dönüşümlü olarak yapılır.
 • Jüri başkanı ve jüri üyeleri Reklamcılar Derneği ile Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulları’nca atanır.
 • Yarışma Yönetmeliği’nin uygulanmasından, değerlendirme çalışmalarının düzgün ve sağlıklı yürütülmesinden Jüri Başkanı sorumludur.
 • Tüm jüri üyelerinin bir Gizlilik Beyanı’na imza atmaları istenerek, katılımcıların paylaştıkları bilgi ve belgelerin güvence altına alınması sağlanır.


JÜRİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ VE YÖNTEMİ

Değerlendirme İlkeleri

 • Effie Türkiye jürisi 4 temel ölçüt üzerinde değerlendirme yapacaktır.
  1. Karşı karşıya bulunulan stratejik durum ve hedefler
  2. Temel Fikir
  3. Fikrin hayata geçirilmesi
  4. Elde edilen sonuçlar
 • Yaratıcı çalışmanın değerlendirilmesi aşamasında, çalışmaların yaratıcı stratejiyle ne kadar örtüştüğü, tüm pazarlama çalışmasına katkısı, mesajın hedefinin nasıl tanımlandığı, kampanyanın parçalarının tek tek ve bütündeki etkisi göz önüne alınır.
 • Bu ölçütlerle birlikte, reklamcılığın toplumsal sorumlulukları gereği, toplumsal ve kültürel değerlere saygı ve katkı, tüketicinin korunması, dürüst reklam gibi hususlar da önemle dikkate alınır.

Değerlendirme Süresi ve Yöntemi

 • Jüri, yönetmeliği gözden geçirmek ve değerlendirme sürecini netleştirmek amacıyla, ön değerlendirme tarihinden önce toplanır.
 • Jürinin ön ve ana değerlendirme süreleri en az ikişer gün olmak üzere toplam dört gündür.
 • Değerlendirme elektronik oylama ile yapılır. Jüri üyeleri puanlama öncesi aralarında görüş alışverişinde bulunabilir.
 • Jüri üyeleri kendilerinin ve rakip ürünlerin işlerine, doğrudan bağlantıları olan işlere puan veremezler. Bu nedenle gerek görülürse, jüri üyeleri ikiye ayrılarak paralel oturumlarda değerlendirme yapabilirler.

Ön Eleme

 • Jüri, kategori ayrımına ve yaratıcı çalışmaya bakmaksızın, katılım sırasına göre düzenlenmiş vakaları pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda değerlendirir.
 • Jüri üyeleri 1 – 0 (1 Geçer, 0 Kalır) ölçeğini kullanarak puan verir. Bir reklamın aldığı toplam puan, -varsa- puanlamaya katılamayan Jüri üyesi/üyeleri dışındaki Jüri üye sayısına bölünür salt çoğunluğun geçer oyunu alan başvurular finale kalır. 
 • Jüri ön eleme sırasında gerek görürse sonuçların kanıtı olarak sunulan verilerin doğruluğunu denetler, denetletir.

Final Değerlendirme

 • Ön eleme çalışmaları ardından jüri final değerlendirme için toplanır.
 • Finale kalan kampanyalar kategorilere ayrılarak tekrar incelenir ve puanlanır.
 • Bu aşamada Jüri üyeleri her bir katılımı hem pazarlama etkinliği hem de yaratıcı uygulamalarıyla değerlendirir.
 • Her biri için ayrı puanlama yapılır. “Karşı karşıya bulunulan stratejik durum + Hedefler = % 23.3”, “Fikir = % 23.3”, “Fikir’in hayata geçirilmesi (uygulama) = % 23.3”, “Elde edilen sonuçlar = % 30”. Her kampanyanın puanları, Jüri üyelerince verilen puanların ağırlıklı ortalaması alınarak bulunur.
 • Seçici Kurul üyeleri, değerlendirmelerini 1-100 ölçeğinde puan vererek yaparlar.
 • Final değerlendirmede her kampanyanın aldığı toplam puan, -varsa- puanlamaya katılamayan jüri üyesi/üyeleri dışındaki jüri üye sayısına bölünür. Çıkan ortalama puan esas alınır.
 • Her kategoride altın, gümüş ve bronz ödül verilir. Altın Effie için alt sınır 70, Gümüş Effie için 60 ve Bronz Effie için 50 puan olarak önerilmektedir, ancak jüri bu eşiklere ilişkin yeniden bir değerlendirme yapma hakkını saklı tutar.
 • Eşit puan alan kampanyalar, puanlarının gerektirdiği ödülü alırlar. Eşitlik nedeniyle yeniden değerlendirme yapılmaz.

Effie Briefi

 • Brief giriş, iş stratejisi, pazarda genel durum, tüketici bilgileri/içgörüler, pazarlama iletişimi uygulamaları, sonuçlar ve etkinliğin ispatı konularını kapsar. Rekabet ortamını, kampanyanın amaç ve hedeflerini, sonucun kanıtlarını ayrıntılarıyla anlatır.
 • Brief yazılırken Katılım Formunda belirtilen sayfa sınırlamasına uymak zorunludur. Formda belirtilen sayfa sayısını geçen briefler değerlendirmeye alınmaz.
 • Brief’te yer alan kampanyanın amacı net olmalı, hedefine ulaştığını somut ve objektif kanıtlarla göstermelidir.
 • Tüm veriler belirli bir kaynağa dayanmalıdır. Kaynak, reklamveren, ajans veya bağımsız araştırma şirketleri olabilir. Bağımsız araştırmalar, muhasebe kayıtları, sektörel araştırmalar ve diğerleri kaynak teşkil edebilir. Araştırmanın yapıldığı tarih, yarışma dönemi içinde olmalıdır. Yarışma jürisinin, verinin doğruluğunu belirtilen kaynaktan doğrulatma hakkı vardır. Kaynak belirtilmeyen briefler yarışmaya katılamaz.
 • Brief’ler açık, öz, net ve “marketing challenge” olarak adlandırılan, pazarlamada yüzleşilen güçlüğü ortaya koyucu biçimde kaleme alınmalıdır. Abartıdan uzak, okunması ve anlaşılması kolay biçimde hazırlanmalıdır. Katılım formlarındaki sayfa ve boşlukların dışına çıkılmamalıdır. Briefler bilgisayarda yazılmalı ve 10 puntodan küçük olmamalıdır. Jüri üyeleri puanlamada bu kriterleri de dikkate alır.
 • Brief'te katılımcı ajansın ismi, şirketlerin ve markaların logoları, fotoğraf, resim ve diğer yaratıcı çizimler yer almamalıdır. Ancak, veriler grafik ve tablolarla gösterilebilir. Bu kurala uymayan briefler yarışmaya katılamaz.
 • Teknik açıklama gerektiren durumlarda bir açıklayıcı video sunulması mümkündür. Videonun müzik, animasyon gibi estetik unsurlardan arındırılmış olması, hiçbir biçimde vakayı anlatma çabası içinde olmaması gerekmektedir. Azami süre 3 dakika ile sınırlıdır.

ÖDÜLLENDİRME

 • Ödüller, reklamveren ve reklam ajansına birer adet verilir.
 • Ödüller her kategoride Bronz, Gümüş ve Altın Effie sırasıyla verilir.
 • Özel Ödül kategorilerinde sadece Altın Effie verilir.

ÖZEL ÖDÜLLER

 • Özel Ödüller bölümünde sektörel kategori ayrımı yapılmaz.
 • Yarışmaya Özel Ödül kategorilerinde katılan bir kampanyanın, diğer sektörel kategorilerde yarışması mümkündür.
 • Özel Ödüller Bölümü’nde yalnızca Altın Effie verilir.
 • Özel Ödüller Bölümü’nde yer alan kategoriler şöyledir:

  İtibarla Büyüyenler
  Sınır Ötesinde Koşanlar
  Büyüklere Kafa Tutanlar
  Küçük Bütçeyle Büyük Başarı
  Taze Reklamverenler
  Yeni Doğanlar, Yeniden Doğanlar
  Yerelde Fark Yaratanlar
  Özel Günlerde Başaranlar
  Özgün Marka Deneyimi Yaratanlar
  Marka Aktivasyonunda Başarı
  Topluluk Yönetiminde Başarı
  Medyayı Yeniden Yaratanlar
  Sürdürülebilir Başarı

GİZLİLİK

 • Brieflerdeki bilgiler jüri üyelerince gizli tutulur. Brieflerin içeriği değerlendirme dışında hiç kimseyle paylaşılmaz. Değerlendirme sırasında özel not tutulmaz, reklam malzemeleri, briefleri herhangi bir nedenle dışarı çıkarılmaz.
 • Jüri üyeleri değerlendirme çalışmaları öncesi gizlilik kuralına uyacaklarına dair yazılı olarak beyanda bulunur.
 • Brieflerin ticari gizli bilgiler kapatılarak düzenlenmiş biçimi için reklamveren ve reklam ajansının yayın öncesi onayı alınır.
 • İşbu Yönetmeliğin Fikri Mülkiyet Hakları maddesine uygun olarak, yarışmada ödül kazanan markaların başarı öyküleri yarışmayla ilgili yayınlarda kullanılabilir. Katılımcılar başvuru sırasında vakaların kitap olarak yayınına ilişkin izni yazılı olarak verir.
 • Tüm başvuru sahiplerinin, kampanyalarının kitaplaştırılması, yayınlanması ve kamuoyu ile bilgi paylaşılımı için 2015 İzinler başlıklı dokümanı okuduğu ve kabul ettiği varsayılacaktır.


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

Katılımcı, yarışmaya katılım formunu imzalamakla, yarattığı/tasarladığı/vücuda getirdiği reklam ve/veya pazarlama iletişim kampanyasına ilişkin olarak, söz konusu kampanyayı oluşturan bilgi, belge, çizim, resim, müzik vesair her türlü öğenin FSEK kapsamında sahibi olduğunu veya eser sahiplerinden akdettiği/akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde tüm bu bilgi ve belgelerin mali haklarını yer, süre, sayı sınırlaması olmaksızın devir aldığını ve Katılımcı olarak bu hakların sahibi olduğunu, buna göre de,  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenen “İşleme Hakkı”nı, 22. maddesinde belirtilen “Çoğaltma Hakkı”nı, 23.maddesinde yer alan “Yayma Hakkı”nı, 24. maddesinde düzenlenen “Temsil Hakkı”nı ve 25. maddesinde yer alan “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”nı kullanma hakkını bilabedel süre, yer, sayı ve muhteva itibariyle gayrimahdut olarak Reklamcılar Derneği’ne devredeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

Katılımcı, reklam veya pazarlama iletişim kampanyasını oluşturan tüm bu bilgi, belge, çizim, resim, müzik dahil her türlü öğenin vücuda getirilmesinde emeği geçmiş tüm kişilerin, FSEK uyarınca doğmuş ve doğacak her türlü haklarının, Reklamcılar Derneği’ne geri dönülmez biçimde sorumludur. Katılımcı, hak sahiplerinden veya üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü hak ve /veya talepleri üstleneceğini, hukuki ve cezai takiplerden sorumlu olacaktır.

YARATICI ÇALIŞMALARIN TESLİMİ

 • Yarışmaya katılacak her kampanya için bir katılım formu doldurulur ve 18 kopya halinde başvuru esnasında teslim edilir.
 • Yaratıcı malzeme en fazla altı örnek ile sınırlı olarak teslim edilir.
 • Her kampanyanın hangi kategoride yarışacağı katılma formu, katılma etiketi ve katılma zarfı üzerine ilgili kategori numarası yazılarak belirtilir.
 • Katılımcılar, açıklama gerektiren kampanyalar için yaratıcı süsleme yapılmaksızınmaksimum 3 dakika uzunluğunda vaka videoları hazırlayabilirler (bkz. Effie Brief’i başlığı altında Sayfa 4)
 • Yarışmaya katılacak reklamlar Reklamcılar Derneği’ne (İstiklal Cad. No: 203 K.1 Beyoğlu – İstanbul) elden teslim edilir. İstanbul dışından katılanların teslimi kargo ile yapılabilir.
 • Teslim edilen işlerin kalite ve izlenilirliğinden başvuru sahipleri sorumludur.
 • Yaratıcı malzeme teslim şartları aşağıdadır:

Televizyon - Sinema
Televizyon/sinema filmleri, Digital betacam kasete kampanya sırasına göre kaydedilmiş olarak teslim edilir. Ek olarak, her film mp4 formatında maksimum 8 MB olarak CD’de teslim edilir.

Basın
Gazete/dergi ilanları, yayınlandıkları mecradan kesilerek veya prova baskı halinde, 50x70 veya 70x100 ebatlarındaki siyah renkli bir fon kartonuna kampanya sırasına göre yapıştırılmış olarak teslim edilir. Çok küçük boyutlardaki ilanlar, 35x50 ebatındaki fon kartonuna yapıştırılır. Yarışmaya gönderilen ilanların boyutları, gazete veya dergide yayınlanan boyutla aynı olmalıdır.

Ek olarak her ilan targa veya tiff formatında bire bir ve ayrıca jpg formatında CD’de teslim edilir.

Açıkhava
Açıkhava reklamları, tiff veya targa formatında ve ayrıca jpg formatında CD’de teslim edilir.

Radyo
Radyo reklamları, mp3 veya wav formatında CD’de teslim edilir.

Internet
Kurumsal web siteleri, mikro siteler ve advergamelerin linki, uygulamalar yayında değilse test linki verilir. Online reklamlar yayındaysa doğrudan linki, değilse örnek bir sayfaya uygulamak suretiyle linki verilir. Bahsi geçen uygulamalar PC platformunda çevrimdışı (off-line) olarak, sorunsuz çalışabilecek nitelikte, CD’ye kaydedilerek de teslim edilir.